تعرفه تبلیغات گوگل

***تبلیغات گوگل بدون کنترل پنل اختصاصی***

پکیج شماره 4
1,100,000/تومان
متوسط تعداد ورود کاربر: 2000 کاربر
حداکثر کلید واژه :نامحدود
هزینه تقریبی کلیک :0.5 تا 4 دلار
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
نمایش : رایگان
گوگل فارسی : رایگان
تماس بگیرید
پکیج شماره 3
710,000/تومان
متوسط تعداد ورود کاربر: 1250 کاربر
حداکثر کلید واژه :نامحدود
هزینه تقریبی کلیک :0.5 تا 4 دلار
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
نمایش : رایگان
گوگل فارسی : رایگان
تماس بگیرید
پکیج شماره 2
435,000/تومان
متوسط تعداد ورود کاربر: 700 کاربر
حداکثر کلید واژه :نامحدود
هزینه تقریبی کلیک :0.5 تا 4 دلار
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
نمایش : رایگان
گوگل فارسی : رایگان
تماس بگیرید
پکیج شماره 1
300,000/تومان
متوسط تعداد ورود کاربر: 500 کاربر
حداکثر کلید واژه :نامحدود
هزینه تقریبی کلیک :0.5 تا 4 دلار
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
نمایش : رایگان
گوگل فارسی : رایگان
تماس بگیرید

 

***تبلیغات گوگل همراه با کنترل پنل اختصاصی***

پکیج شماره 4
5,700,000/تومان
متوسط تعداد ورود کاربر: 10000 کاربر
حداکثر کلید واژه :نامحدود
هزینه تقریبی کلیک :0.5 تا 4 دلار
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
نمایش در ساعات کاری
نمایش : رایگان
گوگل فارسی : رایگان
تماس بگیرید
پکیج شماره 3
2,890,000/تومان
متوسط تعداد ورود کاربر: 5500 کاربر
حداکثر کلید واژه :نامحدود
هزینه تقریبی کلیک :0.5 تا 4 دلار
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
نمایش در ساعات کاری
نمایش : رایگان
گوگل فارسی : رایگان
تماس بگیرید
پکیج شماره 2
2,350,000/تومان
متوسط تعداد ورود کاربر: 3800 کاربر
حداکثر کلید واژه :نامحدود
هزینه تقریبی کلیک :0.5 تا 4 دلار
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
نمایش در ساعات کاری
نمایش : رایگان
گوگل فارسی : رایگان
تماس بگیرید
پکیج شماره 1
1,490,000/تومان
متوسط تعداد ورود کاربر: 2000 کاربر
حداکثر کلید واژه :نامحدود
هزینه تقریبی کلیک :0.5 تا 4 دلار
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
نمایش در ساعات کاری
نمایش : رایگان
گوگل فارسی : رایگان
تماس بگیرید